Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin - Okaż Serce Innym

Adwent – piękny czas oczekiwania na narodziny Jezusa, symbolizuje wiarę i zwiastuje radość. To również ten moment w roku, kiedy wiele osób jeszcze dotkliwiej odczuwa samotność, tęsknotę i smutek, szczególnie, gdy z różnych powodów, nie jest im dane świętować przy wspólnym stole z najbliższymi. Wczoraj namiastkę rodzinnego ciepła i iskierkę nadziei na lepsze jutro, starali się wzniecić i przekazać tym, którzy najbardziej tego potrzebują, organizatorzy świątecznego spotkania dla starszych, samotnych czy ubogich mieszkańców gminy Gogolin. O duchowy wymiar spotkania zadbali ks. proboszcz Aleksander Sydor i Stanisław Kołodziej, natomiast przygotowanie przedsięwzięcia wsparto środkami z budżetu Gminy Gogolin, w ramach zadania zgłoszonego do tegorocznej edycji „Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolina”. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”, a realizatorem Wydział Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

https://www.facebook.com/GminaGogolin

 

 Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym" na odpuście u św. Jacka w Kamieniu Śląskim sprzedawali kołacz i kawę uczestnikom, z którego dochód zasili konto Stowarzyszenia .

Zarząd Stowarzyszenia życzy wszystkim podopiecznym, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.😍❤️❤️❤️

 

JARMARK WIELKANOCNY 2022. Serdeczne podziękowania dla wszystkich. którzy upiekli ciasto. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz gości z Ukrainy.🥰🥰🥰

 

https://gogolin.pl/15835/aktualnosc.html

https://www.facebook.com/GminaGogolin

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym" za 2021 rok

            Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” jest organizacją pozarządową powstałą w 02.09.2003 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00001777472.

Celem Stowarzyszenia są zadania w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności charytatywnej,  
  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych,
  • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

            Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie: 

- pomocy w leczeniu i rehabilitacji;

-  współpracy ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami publicznymi;

- działalności szkoleniowej, doradczej,  profilaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej;

-  udzielania pomocy osobom poszkodowanym,  niepełnosprawnym, bezrobotnym; zagrożonym patologiami społecznymi, rodzinom  potrzebującym wsparcia , znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.           

            Wszelka realizacja zadań stowarzyszenia odbywa się na podstawie statutu i regulaminów, współdziałając z Urzędem Miejskim w Gogolinie, Centrum Usług Społecznych, z innymi instytucjami, organizacjami  oraz osobami fizycznymi. 

  

       Rok 2021 podobnie jak poprzedni, ze względu na pandemię wirusa Covid – 19, był dla członków stowarzyszenia rokiem trudnym, wymagającym wprowadzenia zmian oraz rezygnacji z zaplanowanych zadań . Dotyczyło to szczególnie zbiórek publicznych oraz imprez integracyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

    Źródłami finansowania  stowarzyszenia w 2021 roku były:

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Gogolinie – 10 000zł ( z czego wykorzystano   9 998,70 zł.)

Składki członkowskie – 550 zł.

Wpływy ze zorganizowanych zbiórek publicznych – 568,49 zł.

Darowizny – 3 370 zł.                                                                                                                                                                        

     Ze względu na wirusa Covid - 19 oraz wprowadzone w związku z nim obostrzenia udało się zrealizować tylko jedna zbiórkę publiczną, co miało wpływ na wynik finansowy stowarzyszenia w roku 2021 pomocy.

Stowarzyszenie przez cały okres pandemii realizowało jednak na miarę swoich możliwości swoje statutowe zadania.

W ramach posiadanych środków w roku 2021 realizowano przedsięwzięcia w zakresie:      

- Pomocy finansowej dla osób wymagających wsparcia z Gminy Gogolin:

   W roku 2021 z pomocy finansowej skorzystało 57 rodzin z terenu Gminy Gogolin.

Wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji przez pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznej w Gogolinie.

   Przyznanie wysokości pomocy było w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia i odbywało się na jego posiedzeniach. Dzięki pozyskanym funduszom udało się udzielić znaczącej pomocy: osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym, ciężko bądź przewlekle chorym mieszkańcom naszej gminy w postaci: pomocy żywnościowej, zakupu leków, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowania terapii i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu opału na łączną kwotę 2 583,10 zł.

- Dotacji Gminy Gogolin 

     Dotacja w kwocie 10 000 zł., z której udzielono pomocy 52 rodzinom na zakup lekarstw, opału, artykułów spożywczych i dofinansowanie do rehabilitacji. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia członkowie stowarzyszenia zorganizowali dla podopiecznych paczki żywnościowe wraz z ciepłym posiłkiem. Podobnie jak w poprzednim roku inicjatywa spotkała się z miłym przyjęciem ze strony podopiecznych , w wielu przypadkach była dla nich radosną i miłą niespodzianką.

- Zbiórek  publicznych  

       W roku 2021 ze względu na Covid udało się zorganizować tylko jedną zbiórkę publiczną, która odbyła się podczas uroczystości dożynkowych w naszej gminie 06.09.2021r. W tym dniu członkowie stowarzyszenia zorganizowali także stoisko z śląskim kołaczem i kawą. Kafejka cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczestników Żniwnioka, stwarzała także możliwości do rozmów na temat pracy stowarzyszenia, zwrócenia uwagi na jego działania i potrzeby. Podczas zbiórki udało się zebrać  568,49 zł.

Wszystkie zebrane środki zostały głównie przeznaczone na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów rehabilitacji.

- Pomocy  materialnej – rzeczowej

     Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz współpracy z Bankiem Żywności udało się sprowadzić dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy pomoc żywnościową bez nakładów finansowych z budżetu stowarzyszenia dla osób  na kwotę   58 467,93 zł. Tak olbrzymia pomoc mogła zostać zrealizowana dzięki:

współpracy z Bankiem Żywności w Opolu poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz Programowi ,, Nie marnuj żywności’’ koordynowanemu również przez Bank Żywności w Opolu a także świetniej współpracy z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. Ich kompetencja oraz ogromne oddanie pozwoliło na szybkie i sprawne rozdysponowanie tak ogromnej ilości żywności.

Inne przedsięwzięcia i osiągnięcia:

     Miniony 2021 rok dla członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin ,, Okaż serce innym’’ ze względu na pandemię był rokiem trudnym, nie pozwalającym na zrealizowanie wielu przedsięwzięć.

Ze względu na Covid - 19 utrudniona i ograniczona była także współpraca z instytucjami i organizacjami współpracującymi dotąd z naszym stowarzyszeniem. Tym niemniej członkowie stowarzyszenia ,, Okaż serce innym’’ starali się na miarę swoich możliwości współpracować z zaprzyjaźnionymi instytucjami włączać się w podejmowane działania. Do tego rodzaju przedsięwzięć można zaliczyć zainicjowaną na terenie naszej gminy przez Burmistrza Gogolina w miesiącu maju, ogólnopolskiej akcji ,, Różowa skrzyneczka’’ oraz zorganizowany w miesiącu czerwcu przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Usług Społecznych - Festyn Rodzinny.

       Przedstawicielka Stowarzyszenia pani Marta Wiora uczestniczyła w posiedzeniach i szkoleniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gogolin. 

Nasze stowarzyszenie stara się propagować idee niesienia pomocy osobom potrzebującym także poprzez środki masowego przekazu. W miesiącu kwietniu na stronach Informatora gmin Krapkowice i Gogolin opublikowany został artykuł ,, Okazują serce innym’’ , w którym została przedstawiona historia powstania oraz praca członków stowarzyszenia. Artykuł opowiadał także o trudnych i często skomplikowanych życiowych losach podopiecznych stowarzyszenia, których życie doświadczyło nieszczęściami i chorobami.

         Dużym honorem w roku 2021 było uzyskanie wyróżnienia przez prezes stowarzyszenia w konkursie ,, Społecznik Roku’’ ogłoszonym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Nagroda z całą pewnością jest także zasługą i pięknym zwieńczeniem wieloletniej pracy oraz starań wszystkich członków stowarzyszenia, których nadrzędnym celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

         Na poziom i zakres udzielonej przez stowarzyszenie pomocy duży wpływ ma wsparcie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz jednostek i organizacji naszej gminy, za co w imieniu wszystkich członków ,, Okaż serce innym’’ z całego serca dziękuję.

  

        W roku 2021 stowarzyszenie finansowo i rzeczowo wsparli: mieszkańcy Gminy Gogolin, Sklep TOMI MARKT – Rudolf Rygol oraz Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Beate i Lutz Zimmermann

                                      

         Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin  „OKAŻ SERCE INNYM’’

                                                                                   Gizela Sapok

Dnia 25 marca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Przyjęto jednoglośnie sprawozdanie z działalności za 2021r oraz omówiono bieżące sprawy - pomoc dla osób przebywających w gminie z Ukrainy!

13 250 złotych - to wartość darów rzeczowych, przekazanych przez naszych mieszkańców podczas dwudniowej zbiórki "Okaż serce Ukrainie", której organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym", przy współpracy z gogolińskimi harcerzami, uczniami szkół oraz Młodzieżową Radą Miejską. Dziękujemy zarówno wolontariuszom, jak również wszystkim darczyńcom!

18 MARCA

I jak tu nie być dumnym z Gogolina i jego mieszkańców?!
Dziękuję za tak pozytywny odbiór akcji charytatywnej "Okaż serce Ukrainie". Nasze kosze na dary zapełniają się w ekspresowym tempie, a od rozpoczęcia zbiórki nie minęły jeszcze nawet 2 godziny! Jesteście Państwo niesamowici! A wszystkich, którzy chcą się jeszcze dołożyć swoją cegiełkę dobroci dla naszych nowych mieszkańców z Ukrainy, zapraszam dzisiaJ do godziny 18.00 i jutro od 9.00 do 17.00 pod sklepy Tomi Markt w Gogolinie i Karłubcu oraz w okolicach Biedronki.

https://www.facebook.com/Joachim.Wojtala

19 MARCA

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia dnia 25 marca 2022r. (PIĄTEK)  o godzinie 16.00 na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego w Gogolinie.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o możliwość wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy informuję, iż wpłaty finansowe można dokonywać na konto Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” nr rachunku bankowego BS Gogolin 45 8883 0005 2001 0020 6444 0001.
Wszystkie wpłacone środki z dopiskiem "dla Ukrainy" przeznaczone zostaną na pomoc uciekającym przed działaniami wojennymi obywatelom Ukrainy zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin.
Już teraz dziękuje Pani Prezes Gizeli Sapok i Zarządowi Stowarzyszenia za pomoc w organizacji zbiórki.
 

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 331 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Z książką na start

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony