REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Wypożyczalni Książek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie - zwanej dalej “Wypożyczalnią”.

§ 2

 1. Wypożyczalnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2, § 3 i § 4.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby powyżej 7 roku życia.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką;
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. Po dopełnieniu tych formalności czytelnik otrzymuje kartę czytelnika ważną przez rok. Po upływie terminu ważności karty, odnowienie jej ważności zgłasza się u kierownika Działu Udostępniania.
  3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wydania nowej karty wynosi 2 zł.
  4. Czytelnik obowiązany jest do informowania Wypożyczalni o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 3

 1. W celu zabezpieczenia wypożyczanych książek, od czytelników pobierane są kaucje. Pobiera sieje w następujących przypadkach:
  1. jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem woj. opolskiego
  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.
  3. Osoba wypożyczająca za kaucją może wypożyczyć 2 książki.
  4. Wysokość kaucji zależy od aktualnej wartości książki na rynku.
  5. Kaucja podlega rozliczeniu z chwilą dokonania zwrotu książek lub ustania warunków, o których mowa w ust. 1.
  6. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy Biblioteki.

§ 4

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki po okazaniu karty bibliotecznej bądź dowodu tożsamości.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów, nowości wydawnicze – 2 woluminy na okres nie dłużej niż 30 dni, nowości wydawane do 14 dni.
 3. Za przetrzymywanie książek ponad ustalone terminy zwrotu lub prolongaty, czytelnik zobowiązany jest uiścić karę za zwłokę. Biblioteka ma prawo pobierać kary bez wysyłania upomnień.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Działu Udostępniania, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki, stopnia jej uszkodzenia, oprawy. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, Wypożyczalnia realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania sądowego.

§ 8

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków. Dyrektor GBP odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia.

§ 9

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2006 roku.

§ 11

Traci moc Regulamin Wypożyczalni GBP w Gogolinie z dnia 02 stycznia 2001 r. Gogolin, dnia 2 maja 2006 r.