R E G U L A M I N
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
W WYPOŻYCZALNI
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

 

§ 1

 1. Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki, zwłaszcza z nagranymi lekturami, które mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni zapisani w naszej bibliotece za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów audiowizualnych jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie  Wypożyczalni.

 

§ 2

 1. Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie (np. zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania ciszy itp.)

 

§ 3

 1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.
 2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł  nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.
 3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.
 4. Za przetrzymanie audiobooków  wypożyczający ponosi  karę  naliczaną w kwocie 3 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

 

§ 4

 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni  respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się  odpowiednia klauzula).
 2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
 3. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  odpowiada za szkody  wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności  od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta (kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

 

§ 5

 1. Osoba nie stosująca sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy  zapłaty za spowodowane straty, biblioteka  - po wykorzystaniu własnych procedur  rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

 

Gogolin dnia 31.01.2011r.

Dyrektor
GBP w Gogolinie