SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

1. Dyrektor – Dział Administracyjno – Kadrowy

1.1.  Odpowiada za:

 • majątek GBP,
 • pełną realizację celów i zadań Biblioteki,
 • należną organizację pracy w Bibliotece,
 • właściwy dobór pracowników,
 • realizację budżetu GBP,
 • całość spraw administracyjno – kadrowych.

1.2.  Nadzoruje i kontroluje:

 • prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań,
 • dyscyplinę pracy podległych pracowników.

1.3.  Organizuje i planuje:

 • sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy, dążąc poprzez wprowadzenie m. in. nowoczesnych form i metod pracy do najlepszego oddziaływania kulturalnego na społeczeństwo,
 • współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie miasta i gminy,
 • działalność na rzecz użytkowników Biblioteki.

1.4.  Ustala plany i kierunki działania placówek w mieście i na wsi.

1.5.  Zakres uprawnień:

 • rzetelność i kompleksowość prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • właściwe wpisy dotyczące zatrudnienia pracowników,
 • prawidłowość i rzetelność sporządzania umów o pracę,
 • dokonywanie wpisów w dowodach osobistych i legitymacjach ubezpieczeniowych pracowników,
 • wydawanie świadectw pracy,
 • występowanie z wnioskiem o niekaralność pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • wystawianie kart urlopowych.

 

 

2. Dział Udostępniania Zbiorów, Gromadzenia, Opracowania i Selekcji

 • wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • oddział wdrażania komputeryzacji, gromadzenia, opracowania i selekcji.

2.1.  Udostępnianie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w zakresie literatury popularnonaukowej i beletrystycznej zgodnie z obowiązującym profilem w formie wypożyczeń poza Bibliotekę:

 • prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych zgodnie z przepisami w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

2.2.  Uzupełnianie zbiorów dla całej sieci.

 • zakup książek,
 • zakup zbiorów audiowizualnych,
 • prenumerata czasopism.

2.3.  Opracowanie zbiorów.

 • katalogowanie zbiorów bibliotecznych zakupionych dla bibliotek miasta i gminy objętych centralnym gromadzeniem,
 • bieżące klasyfikowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zaopatrywanie bibliotek całej sieci w komplety kart katalogowych,
 • prowadzenie katalogu centralnego,
 • selekcja zbiorów – nadzór,
 • wykonywanie analiz i zestawień statystycznych z działalności GBP
 • przeprowadzanie skontrów.

2.4.  Wdrażanie procesu komputeryzacji. w GBP

 

 

3. Dział Informacji

Ośrodek Informacji:

 • Gminny Punkt Informacji Europejskiej
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych,
 • czytelnia: ogólna, internetowa.

Do zadań działu należy:

3.1.  Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją WBP dot. zasad prowadzenia działów informacji w bibliotekach publicznych.

3.2.  Doskonalenie, unowocześnianie i rozszerzanie usług informacyjnych odpowiednio do rozwoju potrzeb użytkowników:

 • udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficznych,
 • prowadzenie, uzupełnianie i uaktualnianie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalog księgozbioru podręcznego, kartoteki)
 • informacje bieżące o zbiorach GBP i zasadach ich udostępniania,
 • prowadzenie różnorodnych form informacji zbiorowej: lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, działalność wystawiennicza,
 • udostępnienie zbiorów w czytelni,
 • prowadzenie czytelni ogólnej i internetowej,
 • wdrażanie procesu komputeryzacji w GBP,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi gminy Gogolin

3.3.  Upowszechnianie i aktywizowanie czytelnictwa poprzez:

 • zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych i zainteresowań informacyjnych,
 • prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej (spotkania autorskie, prelekcje, konkursy, odczyty, lekcje biblioteczne itp.),
 • właściwe popularyzowanie Biblioteki, jej zbiorów i świadczonych usług,
 • gromadzenie dokumentów związanych z regionem i dokumentów życia społecznego.

3.4.  Planowanie i sprawozdawczość z działalności Działu.

 

 

4. Sieć Filii wiejskich

 • Udostępnianie zbiorów czytelnikom na terenie działania Filii
 • Upowszechnianie czytelnictwa poprzez:
 1. Współpracę z Działem Udostępniania i Działem Informacji w zakresie zakupu literatury zgodnej z potrzebami środowiska.
 2. Współpraca za szkołami i instytucjami działającymi w mieście i na wsi w zakresie organizacji akcji propagujących książkę, bibliotekę i jej zbiory.
 • Prowadzenie warsztatu służby informacyjnej i udzielanie informacji w zakresie posiadanych zbiorów,
 • Planowanie i sprawozdawczość biblioteczna z działalności Filii,
 • Realizowanie zaleceń i postulatów Dyrektora GBP lub kierowników działów udostępniania i informacji w zakresie planów i programów działania.

 

 

5. Dział Finansowo – Księgowy

5.1.  Pracą działu kieruje Główny Księgowy. Do zakresu tego działu należy w szczególności:

 • sporządzanie planów finansowych, analiz i opracowań ekonomicznych oraz sprawozdań finansowych o realizacji budżetu GBP oraz sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie księgowości finansowej i materiałowej,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń w środki trwałe, przedmioty nietrwałe,
 • naliczanie oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i dokumentacji z zakresu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, wychowawczych,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

5.2.  Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenia rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań publiczno prawnych,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym uwzględniając maksymalny poziom zaciąganych zobowiązań do wysokości wynikającej z różnicy planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne naliczenia pochodnych od wynagrodzeń i uposażeń,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niżej określone obowiązki z zakresie gospodarki finansowej instytucji:
 • ustalania procedur w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków instytucji według standardów określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,
 • zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem procedur, o których mowa w pkt. 1,
 • gromadzenia i wydatkowania środków oraz gospodarowania mieniem instytucji,
 • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz prezentowanie wyników tych badań Dyrektorowi instytucji,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych w ujęciu:
 1. przychodów – stanowiących realne prognozy ich wielkości,
 2. wydatki (koszty) – stanowiące realne wielkości, stanowiące nieprzekraczalny limit, który może zostać podwyższony jedynie w przypadku zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, a zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji,
 3. przedłożenie planów do zatwierdzenia zgodnie z ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w terminie do 15 października,
 • prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej.

5.3.  Do zakresu obowiązków Inspektora ds. płacowo-kadrowych należy:

 • sporządzanie list płac pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie imiennych kartotek wypłaconego wynagrodzenia pracowników oraz ich rozliczanie za dany rok podatkowy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem zasiłków chorobowych, opiekuńczych i rodzinnych oraz podatku od wypłaconych wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych za dany miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p/poż.,
 • zachowanie tajemnicy służbowej,
 • wykonanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Poszczególne komórki wykonują zadania w oparciu o roczny plan pracy.
 • Dyrektor i kierownik działów gromadzenia i udostępniania odpowiadają za realizacje zadań wynikających z planu.
 • Struktura organizacji wewnętrznej określa podstawowe zadania pracowników i stanowi wytyczne do opracowania szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami szczegółowymi decyduje Dyrektor.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Spotkanie z SUPER NIANIĄ - DOROTĄ ZAWADZKĄ.

Wystawa 100-lat niepodległości

Tydzień z Internetem

Wspinaczkowa sobota w Gogolinie.

Wystawa pokonkursowa.

Konsultacje z matemetyki

Spotkanie z Romanem Pankiewiczem.

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Akcja "Paczka literacka".

UWAGA! Kursy językowe przedłużone do czerwca 2018 r.

Ibuk Libra- czytaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony